COLNÉ ODBAVENIE


Europacific ponúka komplexné riešenia v oblasti prípravy colných dokumentov. Pripravujeme podklady pre účely colného odbavenia pri dovoze a vývoze alebo tranzite tovaru. Naši obchodní partneri sú neustále informovaní o novom vývoji v oblasti ciel a daňových predpisov.

Ponúkame odbornú pomoc:

 • colná deklarácia pri vykonávaní colných režimov (dovoz, vývoz, tranzit)
 • colné poradenstvo
 • colné kontroly
 • veterinárne, hygienické a trhové kontroly
 • priame a nepriame zastupovanie v colnom režime (režim 40, režim 42)

Colné konanie pri dovoze – colný režim 40

Colné odbavenie pri dovoze tovaru podľa postupu 40 znamená prepustenie tovaru do voľného obehu pre domáce použitie po zaplatení cla, DPH a ďalších poplatkov (antidumpingových ciel, poľnohospodárskych poplatkov, spotrebných daní, daní za motorové vozidlá).

Ak je zásielka odbavená na území krajiny, do ktorej je určená, musia byť všetky poplatky zaplatené pri prepustení do voľného obehu s cieľom umožniť dovozcovi voľne nakladať s tovarom.

Ak majú zásielky preferenčný pôvod, môžu byť odbavené za zníženú sadzby – voľnú sadzbu. To znamená, že nie je potrebné platiť clo za dovoz, ale len DPH. Preferenčný pôvod možno preukázať rôznymi spôsobmi:

 • prostredníctvom formulára EUR. 1
 • vyhlásením vývozcu na faktúre, alebo
 • vyhlásením vývozcu na faktúre, alebo vyhlásením oprávneného vývozcu na faktúre.

Výhody colného režimu 40

 • po colnom konaní je dovozca oprávnený voľne nakladať s tovarom
 • zjednodušený spôsob odbavenia
 • možnosť využiť dovozné záruky našej spoločnosti.

Nevýhody colného režimu 40

 • zabezpečenie dostupných likvidných aktív na financovanie cla a DPH

Povinnosti účastníkov

Dovozca

 • platné číslo EORI a daňové identifikačné číslo
 • povolenie na colné odbavenie pre zasielateľa
 • prekonanie zaplatenia dovozných ciel prostredníctvom vlastnej záruky alebo záruky zasielateľa.

Dopravca

 • správne vyplnený CMR preukazujúci kam zásielka smeruje a kto je konečným príjemcom.

Zasielateľ

 • kontroly dokladov
 • kontroly platnosti daňových a EORI čísel
 • príprava dovoznej dokumentácie
 • zásobené aktíva (záruka)

Colné konanie pri dovoze – colný režim 42

Za tovar dovezený a prepustený do voľného obehu v inom členskom štáte sa DPH platí v rovnakom štáte. Ak je isté, že dovážaný tovar je určený pre iný členský štát, DPH sa platí v poslednom členskom štáte určenia. Ide o oslobodenie od DPH pri dovoze na základe toho, že dovoz nasleduje plnenie oslobodené od dane v rámci Európskeho spoločenstva alebo presun tovaru do iného členského štátu.

Tento postup je známy ako „colný režim 42“. V takýchto prípadoch musí dovozca zadať kód začínajúci číslom 42 do políčka 37 jednotného colného dokladu. Dovoz teda znamená „súčasný vstup na domáce použitie a voľný pohyb tovaru, ktorý je oslobodený od DPH pri dodaní do iného členského štátu“.

Režim 42 je umožnený, ak vyhlásenie obsahuje nasledovné:

 • slovinské identifikačné číslo pre DPH príjemcu v kolónke 8 JCD (musí byť uvedená pod kódom Y040) alebo jeho daňový zástupca (musí byť uvedený pod kódom Y042)
 • identifikačné číslo pre DPH príjemcu tovaru z iných členských štátov (musia byť uvedené pod kódom Y041)
 • dôkaz, že tovar opustí územie Slovinskej republiky a bude prepravený do iného členského štátu (prepravný doklad alebo vyhlásenie o preprave tovaru do iného členského štátu).

Tento proces je relatívne jednoduchý pre investora, ktorý predkladá štandardný dovozný JCD colným orgánom členského štátu, a označuje kód colného režimu 42 v kolónke 37. Už pri dovoze musí byť zrejmé, že tovar je určený na prepravu z členského štátu dovozu do iného členského štátu. To by malo byť doložené v sprievodných dokladoch zásielky (dovozná faktúra a prepravný dokument).

Výhody colného režimu 42

 • oslobodenie od DPH, pri vstupe do EÚ budú uhradené len prípadné clá
 • vplyv na cash flow dovozcu, pri dovoze dovozca potrebuje likvidné aktíva len na vyrovnanie cla, nie na zaplatenie DPH,
 • možnosť vykonať zjednodušené colné konanie.

Povinnosti účastníkov

Dovozca

 • platné číslo EORI a IČ DPH,
 • povolenie zasielateľa na colné a daňové zastúpenie
 • predloženie dodatočnej dokumentácie na žiadosť zasielateľa
 • pri dovoze je potrebné žiadať o colný režim 42
 • v dovoznej faktúre musí byť zreteľne označené kam sa zásielka dodáva a kto je konečným príjemcom
 • v dokumente CMR musí byť zreteľne označené kam sa zásielka dodáva a kto je konečným príjemcom – vyplnené kolónky 2 a 3
 • vlastné zdanenie vo vlastnej krajine.

Dopravca

 • správne vyplnený CMR preukazujúci kam zásielka smeruje a kto je konečným príjemcom
 • zásielka nesmie byť počas cesty preložená alebo vyložená, musí byť doručená do iného členského štátu
 • zašle CMR zasielateľovi s potvrdením konečného príjemcu o prijatí

Zasielateľ

 • kontroluje, či sprievodné doklady preukazujú, že zásielka má byť odoslaná do iného členského štátu
 • overuje platnosť daňových a EORI čísel
 • pripravuje dovozné doklady; požaduje režim 42 a oslobodenie od DPH
 • raz za mesiac predkladá daňovým orgánom správu s rekapituláciou.

Colné konanie pri vývoze

Colné konanie pri vývoze znamená prepravu tovaru z územia Európskeho spoločenstva do tretích krajín. Umožňuje, aby tovar spoločenstva opustil Európske spoločenstvo. Vývoz zahŕňa uplatnenie výstupných formalít vrátane opatrení obchodnej politiky, a v prípade uplatnenia aj vývozné clá.

Colné odbavenie prebieha u každého vývozcu z celej EÚ a nie je obmedzené podľa územnej príslušnosti.

Ak je zásielka preferenčného pôvodu, formulár EUR.1 sa vydáva pri vývoze, ktorý umožňuje príjemcovi odbavenie v zníženej sadzbe.

Výhody colného konania pri vývoze

 • postup sa vykonáva v mieste výstupu z EÚ.

Povinnosti účastníkov

Vývozca

 • platné číslo EORI a daňové identifikačné číslo
 • povolenie na colné odbavenie zasielateľovi
 • v prípade potreby povolenie pre fakturáciu EUR.1

Dopravca

 • správne vyplnený formulár CMR, z ktorého je jasné, kto je odosielateľ a kam zásielka smeruje.

Zasielateľ

 • kontroly dokladov,
 • kontroly platnosti daňových a EORI čísel,
 • príprava dovoznej dokumentácie,
 • oznámenie v colnom systéme (ECS) v mieste výstupu.

Tranzit

Tranzit je colný režim, ktorý umožňuje prepravu tovaru medzi colnými územiami dvoch alebo viacerých krajín zapojených do tranzitu, bez platenia dovozných ciel za tovar. Umožňuje dodanie tovaru pod colným dohľadom do miesta určenia, kde je tovar odovzdaný ďalším colným orgánom (prepustený do voľného obehu, určený na vonkajšie a vnútorné colné odbavenie, colné uskladnenie). Tranzitný doklad je vystavený pri vstupe do Európskeho spoločenstva.

Tranzitný režim vyžaduje colnú faktúru, CMR dokument a ďalšie sprievodné dokumenty (veterinárne osvedčenie, rastlinolekárske osvedčenie, bezpečnostné doklady).

Povinnosti účastníkov

Dopravca

 • správne vyplnený formulár CMR, z ktorého je jasné kto je odosielateľ a kam zásielka smeruje,
 • colná faktúra za tovar,
 • ďalšie sprievodné dokumenty (veterinárne osvedčenie, fytosanitárne osvedčenie, bezpečnostné doklady.

Zasielateľ

 • kontroly dokladov,
 • príprava tranzitného dokladu,
 • žiadosti o vyšetrenie (veterinárne, fytosanitárne, zdravotné).

V roku 2013 sa Europacific stala akcionárom ZOLL POOL HAFEN HAMBURG AG, ktorá umožňuje využitie tranzitnej záruky vo výške 33,0 mil. EUR.

http://www.zoll-pool.de/index.php/home.html

Kontakt:

Ga. Ana Dezjot
// COLNÉ ODBAVENIE

Telefón: +386 (0)5 6626 386
FAX: +386 (0)5 6626 384
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. URL: www.europacific.com
Skype: epac.dezjot

DESAŤ ROKOV NA CESTÁCH

Skupina spoločností Europacific
Založená v roku 2003
"Desať rokov na cestách"

Kontakt